Privacy Policy

Mallegrom Veiligheidsschoenen
gevestigd aan Weidelaan 39, 3871PP Hoevelaken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Weidelaan 39
3871PP Hoevelaken 0334893253
Https://deveiligheidsschoen.nl
Hans Mallegrom is de Functionaris Gegevensbescherming van Mallegrom Veiligheidsschoenen Hij is te bereiken via [email protected] of 0334893253
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Mallegrom Veiligheidsschoenen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam
- Adres
- Emailadres
- Telefoonnummer (optioneel)
- Bedrijfsgegevens (KVK en BTW-nummer) (optioneel)
- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mallegrom Veiligheidsschoenen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Mallegrom Veiligheidsschoenen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Mallegrom Veiligheidsschoenen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mallegrom Veiligheidsschoenen) tussen zit. Mallegrom Veiligheidsschoenen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Wij maken geen gebruik van automatische systemen of programma’s.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mallegrom Veiligheidsschoenen bewaart uw persoonsgegevens zonder einddatum. Dit doen wij om u ook te helpen als u niet meer weet wat u in het verleden voor producten hebt afgenomen, om de juiste maten en modellen aan u te kunnen verstrekken.
Persoonsgegevens  > geen termijn > Bestelhistorie
Orderhistorie  > geen termijn > Bestelhistorie                     
Adres                                > geen termijn > Bestelhistorie                     
Gegevens kunnen altijd op u verzoek verwijderd worden, zie hiervoor “Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen”
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Mallegrom Veiligheidsschoenen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mallegrom Veiligheidsschoenen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mallegrom Veiligheidsschoenen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mallegrom Veiligheidsschoenen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we verbeteringen aan onze site kunnen doen.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Google:
Cookie: Googly Analytics
Naam: Tracking
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen ​
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mallegrom Veiligheidsschoenen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mallegrom Veiligheidsschoenen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Mallegrom Veiligheidsschoenen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]