Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mallegrom veiligheidsschoenen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Mallegrom veiligheidsschoenen worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mallegrom veiligheidsschoenen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mallegrom veiligheidsschoenen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Mallegrom veiligheidsschoenen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, Doch niet dan met een vooraf schriftelijke melding met een tijdsverloop van 2 maanden. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mallegrom veiligheidsschoenen. Mallegrom veiligheidsschoenen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mallegrom veiligheidsschoenen dit zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de bestelling, met opgaaf van reden, mee.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten (met uitzondering van verzendingen buiten Nederland, België en Duitsland), eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Mallegrom veiligheidsschoenen biedt meerdere betalingsmogelijkheden. U kunt uw bestelling contant, met Ideal, PayPal of per overschrijving betalen. Partijen aan bedrijven of instellingen kunnen na overleg bedrijfsgegevens per factuur worden betaald. Hiervoor geldt een maximale betalingstermijn van 30 dagen. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Mallegrom veiligheidsschoenen bent u een bedrag van € 40,- aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Mallegrom veiligheidsschoenen. Wanneer Mallegrom veiligheidsschoenen haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste veertig procent (40%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Mallegrom veiligheidsschoenen om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Mallegrom veiligheidsschoenen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4 Levering
De door Mallegrom veiligheidsschoenen opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de artikelen geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Bovenstaande is van kracht indien de leveringstermijn langer dan 4 weken wordt.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Mallegrom veiligheidsschoenen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mallegrom veiligheidsschoenen geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Mallegrom veiligheidsschoenen garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7 Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Mallegrom veiligheidsschoenen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier (4) dagen na de aflevering, op de hoogte middels e-mail of brief. Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mallegrom veiligheidsschoenen de keuze de betreffende artikelen te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen twee (2) dagen na aflevering aan Mallegrom veiligheidsschoenen te retourneren, mits goedkeuring is verleend door Mallegrom veiligheidsschoenen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De verzendkosten komen voor uw rekening.

Artikel 8 Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mallegrom veiligheidsschoenen is Mallegrom veiligheidsschoenen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Mallegrom veiligheidsschoenen. Alle bestellingen worden per mail bevestigd en als juist of onjuist met aanpassingen verifieert.

Artikel 9 Persoonsgegevens
Mallegrom veiligheidsschoenen zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10 Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mallegrom veiligheidsschoenen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit per e-mail of schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mallegrom veiligheidsschoenen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mallegrom veiligheidsschoenen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11 Diversen
Indien u opgave doet van een adres, is Mallegrom veiligheidsschoenen gerechtigd aan dat adres de bestelling te verzenden, tenzij u aan Mallegrom veiligheidsschoenen schriftelijk of per e-mail opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dient te worden gezonden. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mallegrom veiligheidsschoenen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mallegrom veiligheidsschoenen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.